ראשית מדע להבין איך דברים עובדים

מערכות הנעה יוניות

יעילות השוואתית

עיון במאפייני השיטות עשוי לעזור בזיהוי הסיבות לפער במתקף הסגולי.

 

המתקף הסגולי מחושב ביחס למשקל החומר ההודף אשר הוטען על החללית.

 

בחלליות על בסיס הנעה כימית, החומר ההודף כולל מרכיבים לא מעטים אשר מספקים את האנרגיה ליצירת ההדף - ורק חלק ממשקלם - יהדף.

 

בחלליות על בסיס הנעה יונית, נלקח בחשבון רק משקל היונים, אשר נהדפים במלואם. האנרגיה ליצירת ההדף נלקחת ממקורות שאינם נכללים בחישוב ההשוואתי.

 

מערכות הנעה יוניות דוגמת זו ששימשה ב Deep Space 1 מבוססות על אנרגיית שמש, ומקנות סבירות לחישוב.

הרצת ניסוי של מנוע הדחף היוני של חללית Deep Space 1

שלח דואר אל webmaster@reshitmada.orgבצירוף שאלות או הערות אודות אתר אינטרנט זה.
השתנה לאחרונה: 13/01/10